Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine Kelionesguru.lt tvarka (toliau – Kelionesguru.lt), taip pat Kelionesguru.lt lankytojų (toliau – Lankytojai) teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. Kelionesguru.lt tvarko ir administruoja „Kelionesguru“ (toliau – Duomenų valdytojas).

1.3. Kelionesguru.lt Lankytojams nesuteikiama teisė parsisiųsti nemokamus video įrašus, nuotraukas ar kitokio pobūdžio turinį portale. Lankytojas turi teisę dalintis informacija apie Kelionesguru.lt esamą turinį socialiniuose tinkluose, jeigu tuo nesiekiama finansiškai pasipelnyti asmeniniams tikslams ir jeigu yra nurodomas Duomenų valdytojo informacija (internetinio puslapio nuoroda). Lankytojui suteikiama galimybė komentuoti ir dalyvauti diskusijoje visose internetiniame puslapyje esančiose komentarų skiltyse. Lankytojas gali savanoriškai įvesti savo kontaktinius duomenis, norint užsisakyti naujienlaiškių prenumeratą.

1.4. Susipažinęs su šiomis taisyklėmis ar įvedęs savo kontaktų duomenis asmuo sutinka, kad Kelionesguru.lt tvarkytų pateiktus asmeninius kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat šis sutikimas patvirtina, kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti atskleisti konkretaus atsisiųsto turinio (vaizdo įrašo, nuotraukos, knygos, teksto) autoriui (toliau – Autorius) ir gali būti tvarkomi šio Autoriaus tais pačiais tikslais. Tokiu atveju atsakomybę dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais prisiima turinio Autorius.

1.5. Duomenų valdytojas turi teisę vienašališkai keisti Kelionesguru.lt internetiniame portale pateiktą turinį – jį ištrinti, redaguoti. Duomenų valdytojas taip pat turi teisę vienašališkai keisti bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Lankytojas toliau siunčiasi turinį, tai reikš Lankytojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

Atsakomybės apribojimas

2.1. Kelionesguru.lt Duomenų valdytojas ir Autoriai neatsako už interneto portale Kelionesguru.lt publikuojamuose knygose ir straipsniuose ar kitaip pateikiamos informacijos turinį, jo naujumą, tikslumą, teisingumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi portale Kelionesguru.lt pateikta informacija. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, padarytą Lankytojui ar tretiesiems asmenims dėl naudotų šaltinių turinio. Atsakomybę už Kelionesguru.lt publikuojamuose kūriniuose pateiktą informaciją prisiima informacijos Autorius. 

2.2. Duomenų valdytojas neatsako už Kelionesguru.lt duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Duomenų valdytojas negali kontroliuoti. 

2.3. Lankytojas yra atsakingas už tinkamai ir teisingai įvestus kontaktinius duomenis.

Privatumo politika

3.1. Asmuo, norintis ir sutinkantis, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Kelionesguru.lt administracijos, kaip tą apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai, užpildo formos laukus, skirtus suvesti kontaktinius duomenis, prieš tai susipažinęs su Taisyklėse pateikta informacija, ir paspaudžia atitinkamą nuorodą “Registruotis”, „Prisijungti“ arba „Išsaugoti duomenis“. Atlikęs šiuos veiksmus asmuo patvirtina, kad yra nurodęs teisingus duomenis ir sutinka, kad Kelionesguru.lt administracija juos tvarkytų.

3.2. Kelionesguru.lt turinio atsisiuntimo metu Asmuo sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmuo turi teisę bet kada savo sutikimą atšaukti raštu pranešdamas apie tai Kelionesguru.lt administracijai rašytiniu [email protected] ar kitu būdu.

3.3. Asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3) reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo asmens duomenis žemiau nurodytais atvejais;

4) nesutikti dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

3.4. Kelionesguru.lt įsipareigoja sudaryti sąlygas asmeniui įgyvendinti 3.3 punkte nustatytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:

1) valstybės saugumą ar gynybą;

2) viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą; 

3) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

4) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų nustatymą; 

5) duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

3.5. Kelionesguru.lt įsipareigoja informuoti asmenį, kurio asmens duomenis jis renka tiesiogiai iš jo, apie savo (Duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jei šis yra, tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą ar buveinę, kokiu tikslu tvarkomi asmens duomenys ir kam jie teikiami, išskyrus atvejus, kai asmuo tokią informaciją turi.

3.6. Kelionesguru.lt administracija gali rinkti asmens duomenis ir juos tvarkyti savo ir partnerių tiesioginės rinkodaros tikslais, įsipareigoja suteikti galimybę Lankytojams atsisakyti Kelionesguru.lt paslaugų kartu nutraukiant asmens duomenų tvarkymą, kreipiantis [email protected].

3.7. Jei asmuo mano, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, asmuo turi informuoti Kelionesguru.lt administraciją, kad duomenys būtų pataisyti. Jei asmuo mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Kelionesguru.lt administraciją, Kelionesguru.lt administracija įsipareigoja neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir asmens prašymu sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis. 

3.8. Asmens duomenys taisomi ir naikinami pagal asmens prašymą (reikalavimą). Kelionesguru.lt įsipareigoja informuoti duomenų gavėjus apie asmens prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis. 

3.9. Jei asmuo nesutinka dėl jo asmens duomenų tvarkymo, Kelionesguru.lt administracija įsipareigoja nedelsdama nutraukti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, ir informuoti duomenų gavėjus. 

3.10. Asmens prašymu Kelionesguru.lt administracija įsipareigoja pranešti asmeniui apie jo asmens duomenų tvarkymo nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymą. Asmens prašymu Kelionesguru.lt administracija įsipareigoja išsaugoti visus nutrauktus tvarkyti asmens duomenis.

3.11. Paslaugų gerinimui Kelionesguru.lt gali rinkti tam tikrą techninę informaciją apie Lankytojus (IP adresus, duomenis apie naudojamas naršykles, operacines sistemas, kompiuterio parametrus ir kt.), bet gali naudoti ją tik statistiniams tyrimams atlikti. Kai kurioms paslaugoms suteikti (specialiai pritaikyto turinio pateikimui), būtinas „slapukų“ (cookies) panaudojimas

Autorių teisės

4.1. Kelionesguru.lt pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kaip nurodyta šalia tekstinės, vaizdo, garsinės ar kitos informacijos. Cituojant tekstinę informaciją, privaloma nurodyti autorystę su aktyvia nuoroda į portalą (https://kelionesguru.lt). Dėl vaizdo ir garsinės informacijos ar viso konkretaus įrašo publikavimo ir kito panaudojimo, privaloma tartis atskirai su kiekvienu iš Autorių.

4.2 Kelionesguru.lt Duomenų valdytojas neatsako už neteisėtą Lankytojų elgesį, platinant, niokojant, iškraipant ar kitaip neteisėtai paveikiant Autorių talpinamą turinį.

Intelektinės nuosavybės teisės

5.1. Duomenų valdytojas yra visų teisių į Kelionesguru.lt turinį savininkas arba turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi talpinamo turinio dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Kelionesguru.lt, yra Duomenų valdytojo nuosavybė arba Duomenų valdytojas turi teisę jais naudotis.

5.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Kelionesguru.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Duomenų valdytojo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Asmens duomenų apsauga

6.1. Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti ir valdyti asmens duomenų pateikimo metu ar vėliau naudojantis svetaine Lankytojo pateiktus ar Duomenų valdytojo kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Duomenų valdytojas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Lankytojams (suteikti galimybę gauti video įrašus, pasirinktas PDF knygas ar kitą turinį elektroninių paštu, suteikti informaciją apie naujienas ir pan.). Lankytojo duomenys taip pat yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais. Duomenų valdytojas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.

6.3. Lankytojas Kelionesguru.lt svetainėje pateikia savo vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, miestą. Šie Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Lankytojo.

6.4. Lankytojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir pateikdamas Asmens duomenis:

6.4.1. suteikia teisę Duomenų valdytojui valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Lankytojas turi teisę atšaukti savo leidimą Duomenų valdytojui valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą ir valdymą, panaikinti Asmens duomenis. Atšaukimas valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;

6.4.2. pareiškia, kad jis pateikia savo Asmens duomenis patalpinimui svetainės duomenų bazėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio duomenų pateikimo į sistemą;

6.4.3. Lankytojas patvirtina, kad jo Kelionesguru.lt svetainėje pateikiami Asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.

6.5. Duomenų valdytojas tvarkydamas Asmens duomenis:

6.5.1. naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, Kelionesguru.lt svetainės paslaugų vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie paslaugas, Kelionesguru.lt funkcionalumo patobulinimus, pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;

6.5.2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;

6.5.3. Lankytojas sutinka, kad jam pateikiant kontaktinius duomenis tam skirtoje platformoje, sistema gali registruoti Lankytojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą bei laiką.

6.5.4. Lankytojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Duomenų valdytojui teisę siųsti Lankytojui Duomenų valdytojo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Taip pat jis patvirtina, kad jo duomenys gali būti tvarkomi konkretaus atsisiųsto turinio Autoriaus, tais pačiais tikslais. Šiuo atveju atsakomybę dėl duomenų saugos prisiima konkretaus turinio Autorius, kurio parsisiuntimo tikslais buvo pateikiami asmens kontaktiniai duomenys. Lankytojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Duomenų valdytoją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.

6.5.5. Duomenų valdytojas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Lankytojo Asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris.  

6.6. Lankytojo duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:

6.6.1. Lankytojo duomenys Kelionesguru.lt duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo paskutinio Lankytojo prisijungimo prie paskyros dienos. Suėjus šiam terminui Asmens duomenys sunaikinami Duomenų valdytojo įgalioto asmens;

6.6.2. Duomenų valdytojas sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna: tiesiogiai iš Lankytojų, jiems aiškiai išreiškus valią (sutikimą) gauti Kelionesguru.lt tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, užpildant laukelius dėl naujienališkių prenumeratos, bei iš Lankytojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo

6.6.3. Duomenų valdytojas gali derinti turimą informaciją apie Lankytoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas paslaugas, kurios gali būti aktualios Lankytojui.

6.6.4. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Lankytojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais. Duomenų valdytojas stengiasi siųsti Lankytoją dominančią informaciją ir pasiūlymus.

6.6.5. Duomenų valdytojas gavęs iš Lankytojų kontaktinius Asmens duomenis (vardą, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, Lankytojui suteikiant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Lankytojas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.

6.6.6. Lankytojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenuodydamas nesutikimo motyvų. Lankytojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Duomenų valdytoją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose, arba informavęs apie nesutikimą Duomenų valdytoją el. laišku [email protected], paskambinus Duomenų valdytojo kontaktuose nurodytų telefonu. Duomenų valdytojas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Lankytojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.6.7. Jei Lankytojas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), Lankytojas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami Duomenų valdytojo pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.

Slapukų politika

7.1. Kad Kelionesguru.lt svetainė tinkamai veiktų, ji į Lankytojo įrenginį gali įrašyti mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Slapukai (ang. cookies) – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Lankytojo interneto naršyklėje, kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. Jie Duomenų valdytojui padeda atpažinti Lankytoją, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Lankytojo naršymo istoriją, parinktis (pvz., vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis) ir pritaikyti turinį. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Lankytojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.

7.2. Duomenų valdytojas naudoja slapukus siekiant nustatyti Lankytojų lankymosi Kelionesguru.lt įpročius, pagerinti Lankytojų patirtį lankantis Kelionesguru.lt, suteikti personalizuotas paslaugas Lankytojams. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Lankytojas naudojasi Kelionesguru.lt svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Lankytojas atvyko į Kelionesguru.lt iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.

7.3. Slapukais gaunamą informaciją Duomenų valdytojas naudoja tokiais tikslais: prisiminti vedamos kontaktinės informacijos duomenis; užtikrinti duomenų saugumą, juos suvedus; užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą; prisiminti Lankytojo naudotas paieškas, Lankytojo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Lankytojui aktualų turinį ir tobulinti portalą pagal Lankytojo pageidavimus, Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.

7.4. Kelionesguru.lt svetainėje gali būti naudojami tokių rūšių slapukai:

7.4.1. techniniai slapukai – būtini tam, kad Lankytojas galėtų naršyti Kelionesguru.lt ir naudotis svetainės funkcijomis. Be šių slapukų Lankytojas negalėtų naudotis Kelionesguru.lt paslaugomis;

7.4.2. funkciniai slapukai – leidžia Kelionesguru.lt įsiminti Lankytojo pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų išsisaugotos lankytinos vietos) ir pasiūlyti patobulintas, Lankytojui asmeniškai pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir Lankytojų patirtį;

7.4.3. analitiniai slapukai – naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Duomenų valdytojas šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams.

7.4.4. socialinių tinklų slapukai – yra būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Kelionesguru.lt informaciją (pavyzdžiui, norint pasidalinti savo paskyroje nuorodą į turinio parsisiuntimą draugams arba išreikšti patikimą). Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos Kelionesguru.lt.

7.4.5. Lankytojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda:

(i) toliau naršydamas svetainėje arba paspaudęs „Gerai“,

(ii) jei Lankytojo naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ ar nepakeisdamas;

(iii) Kelionesguru.lt svetainėje, kontaktų pateikimo platformoje, Lankytojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.

7.4.6. Lankytojas sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis ir nustatymus (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.). Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Lankytojas turės sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos naudojimo instrukciją. Tačiau kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu Lankytojas ištrins slapukus, jam teks iš naujo raštu suvedinėti kontaktinius duomenis kiekvieną kartą lankantis Kelionesguru.lt. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

7.4.7. Duomenų valdytojas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

7.4.8. Tretieji asmens reklamos tikslais slapukų pagalba gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Lankytojo informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus, tiek ir nuolatinius slapukus. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus Lankytojas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Duomenų valdytojas nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos ir neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams. Lankytojas savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Lankytojas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.

Informacijos apsaugos priemonės

8.1. Duomenų valdytojas Lankytojo Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Duomenų valdytojo vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

8.2. Duomenų valdytojas primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už asmens duomenų slaptumą. Duomenų valdytojas prašo būti atsargiam teikiant asmeninius duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

8.3. Duomenų valdytojas įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo Asmens duomenis, kuriuos jis tvarko, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Duomenų valdytojas įspėja, kad administracija negali garantuoti ir negarantuoja Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.

8.4. Duomenų valdytojas Lankytojo Asmens duomenis saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Kliento duomenys yra sunaikinami praėjus ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams nuo jo paskutinio duomenų pateikimo dienos. Duomenų valdytojas siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Lankytojo asmens duomenų. Istorinė informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Duomenų valdytojo veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Lankytojo mokėjimus ar pan.).

8.5. Susirašinėjimas su Lankytoju saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 (du) metus nuo Lankytojo paskutinės dienos, kada buvo teikiami duomenys, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

Taikytina teisė ir ginčų politika

9.1. Kelionesguru.lt svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Kelionesguru.lt svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetetingame teisme Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Užsakomų prekių grąžinimas

Pirkėjas turi teisę pakeisti įsigytą prekę analogiška preke per 14 dienų nuo prekės gavimo datos, jeigu prekė neatitinka prekės aprašyme nurodytų funkcijų, skiriasi prekės išvaizda ar neatitinka parduodamos prekės standartų.

Jeigu pardavėjas neturi pakaitalo norimai pakeisti prekei, pirkėjas per 14 dienų nuo prekės gavimo datos gali grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės bei neprarasta prekinė išvaizda. Taip pat pirkėjas turi pateikti įrodymus, kuriuose būtų matoma prekės įsigijimo data, sumokėta suma ir įrodymas, jog prekė buvo pirkta būtent iš pardavėjo (kelionesguru.lt) (pirkimo čekis/apmokėjimo kvitas/sąskaita-faktūra).

Baigiamosios nuostatos

10.1. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Lankytojas užeina į svetainę ir/arba susipažįsta su Taisyklėmis ir/ar įvesdamas kontaktus patvirtina, kad sutinka su jomis ir tai galioja visą santykių tarp Lankytojo ir Duomenų valdytojo laiką.

10.2. Portalas (Kelionesguru.lt) turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas, paskelbdamas ar patalpindamas tai savo internetiniame puslapyje.

10.3. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetiniame puslapyje. Jei pageidaujate parsisiųsti šioje svetainėje publikuojamą turinį ir nesutinkate su aukščiau pateiktomis taisyklėmis ir jūsų kontaktinių duomenų valdymu tiesioginės rinkodaros tikslais, prašome informuoti mus el. paštu [email protected] su tekstu: Nesutinku su asmens duomenų valdymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Užėję ir tęsdami bei registruodamiesi ir įvesdami savo kontaktinius duomenis Jūs automatiškai patvirtinate, kad su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis susipažinote bei sutinkate su Jūsų kontaktinių duomenų valdymu tiesioginės rinkodaros tikslais.